Parent Category: odkaz

Okrašlovací program

Cílem Luhačovického okrašlovacího spolku Calma je rozvíjení vztahu ke kulturně historickému dědictví a ochrana kulturních hodnot, v první řadě udržování historického povědomí o významné etapě vývoje Luhačovic v období přelomu 19. a 20. století. Hlavní náplní činnosti sdružení je organizace a uskutečňování obecně prospěšných aktivit v oblasti rozvíjení vztahu ke kulturně historickému dědictví, zejména vytváření šatníku replik historických kostýmů z období přelomu 19. a 20. století, jeho údržba a rozšiřování, prezentace historických kostýmů formou přehlídek a průvodů, pořádání doprovodných kulturních programů  a spolupráce s městem a lázněmi.

 

Historie Luhačovického okrašlovacího spolku Calma

V roce 2002 připravilo luhačovické muzeum s finanční podporou Nadace OSF několikadenní projekt „Navštivte lázně před 100 lety“. Cílem bylo přiblížit návštěvníkům dobu budování moderních Luhačovic na počátku 20. století.  Kromě muzejních výstav o dějinách lázeňství a mnoha divadelních a hudebních vystoupení a dalších projektů se uskutečnily historické módní přehlídky a projekt secesního fotoateliéru, který byl později mnohokrát reprízován. Za tímto účelem zadalo muzeum ušití prvních 10ti replik secesních kostýmů. Původní myšlenka muzejního fotoateliéru se rozrostla v občanskou aktivitu, která slouží reprezentaci a propagaci města. Vznikl záměr vytvořit v Luhačovicích sdružení, podobné svým zaměřením dřívějším okrašlovacím spolkům, které dostalo jméno Calma podle Marie Calmy Veselé. Spolek usiluje o vytváření, doplňování a udržování rozsáhlého fundu replik historických kostýmů i o rozvoj dalších iniciativ. Pro využití kostýmů je v Luhačovicích nespočet příležitostí.

 

Nejvýznamnější akcí v Luhačovicích, na jejíž přípravě a realizaci se spolek podílí, je každoroční Otevírání pramenů. Historický den se stal součástí slavnosti Otevírání pramenů poprvé v roce 2001 a od té doby je její nedílnou součástí. Obzvlášť důležité je zapojení luhačovických škol (ZŠ, ZUŠ a SOŠ) do příprav historického dne, kde především základní škola vyvíjí iniciativy při vytváření živých obrazů z historie města a lázní a dalších programů, při nichž se žáci současně učí o historii místa.

 

Kromě slavnosti Otevírání pramenů 2002 – 2009 se spolek zapojil do mnoha dalších kulturních akcí, jako byly oslavy 70. výročí povýšení Luhačovic na město 2006,  Jurkovičovy dny 2007, pořádání komentovaných historických módních přehlídek apod. Projekt  Otevírání pramenů v historickém stylu a další podobné aktivity spolku slouží jak propagaci města a lázní Luhačovice, zvyšování atraktivity místa vůči návštěvníkům Luhačovic, tak  k oživování jeho kulturních tradic a vytváření občanské společnosti. Do této aktivity se zapojuje ve volném čase stále více obyvatel a spolek tak slouží jako nástroj reklamy, partner při spoluvytváření dobrého jména a jedinečnosti Luhačovic.

 

Luhačovický okrašlovací spolek Calma spolupracuje se širokým zázemím občanů Luhačovic, mezi nimiž převažují matky s dětmi a školní mládež. Tento spolupracující okruh čítá kolem 90ti osob. Spolek jako nezisková organizace poskytuje na bázi volnočasových aktivit servis těmto iniciativám, pomáhá při organizaci podobných společenských a kulturních akcí a především pro ně poskytuje historické kostýmy. Kostýmy šijí členové spolku ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Náklady na pořizování kostýmů, materiál a galanterii a doplňky, údržbu, opravy, čištění kostýmů atd. do současnosti hradili členové spolku z vlastních zdrojů